Seputar Fiqih

Seputar Tasawuf

Seputar Islam

KARAKTER JIWA MANUSIA

5303_4531674147971_5617816785706606019_n

Menurut kelompok tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, jiwa manusia terbagi ke dalam tujuh lapisan (tingkatan), yang memiliki karakternya masing-masing. Karakter-karakter tersebut digambarkan sebagai berikut:[1]

1. Jiwa Amarah

Kebaikan:

Tidak ada sifat baik yang ditemukan pada jiwa amarah.

Keburukan:

a. Al-Bukhl (kikir).

b. Al-Hirs (Materialistik).

c. Al-Hasad (dengki dan iri hati).

d. Al-Jahl (bodoh/susah menerima kebenaran).

e. Al-Syahwat (hidunistik).

f. Al-Kibr (merasa diri besar/sombong).

g. Al-Ghadab (suka marah).

2. Jiwa Lawwamah

Kebaikan:

a. Iman (keyakinan akan kebenaran syari’at).

b. Islam (penyerahan diri kepada ketentuan syari’at).

c. Tauhid.

d. Ma’rifat.

Keburukan:

a. Al-Laum (suka mencela).

b. Al-Hawa (senang menuruti hawa nafsu).

c. Al-Makr (menipu).

d. Al-Ujub (membanggakan diri).

e. Al-Ghibat (mengunjing).

f. Al-Riya’ (pamer atas amal dan prestasi).

g. Al-Dzulm (menganiaya/tidak adil).

h. Al-Kidzb (berbohong).

i. Al-Ghaflat (lupa dari mengingat Allah).

3. Jiwa Mulhimah

Kebaikan:

a. Tawaddu’ (merendahkan diri).

b. Qana’at (menerima semua pemberian Tuhan).

c. Al-Sakhawat (dermawan).

d. Al-Hilm (lapang dada).

e. Al-Taubat (bertaubat).

f. Al-Shabr (sabar/tahan uji).

g. Al-Tahammul (tahan menjalani penderitaan).

Keburukan:

a. Hidonisme (cenderung mengikuti hawa nafsu untuk bersenang-senang semata).

b. Cenderung mengikuti nafsu seks.

4. Jiwa Muthma’innah

Kebaikan:

a. Al-jud (tidak kikir terhadap harta).

b. Al-Tawakkal (berserah diri kepada Allah).

c. Al-Ibadat (ikhlas beribadah kepada Allah).

d. Al-Syukr (bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah).

e. Al-Ridha (rela terhadap hokum dan ketentuan Allah).

f. Al-Khaswat (takut mengerjakan maksiat kepada Allah).

Keburukan:

a. Rakus

b. Ambisius (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan).

c. Suka bertengkar.

d. Bermusuhan.

5. Jiwa Mardhiyah

Kebaikan:

a. Husnal-khuluq (baik budi pekerti lahir-batin).

b. Tark maa siwa Allah (meninggalkan segala sesuatu yang selain Allah).

c. Al-luthf (belas kasih terhadap semua makhluk).

d. Haml al-khalq ala al-silah (mengajak kepada kebaikan/amar ma’ruf).

e. Al-‘afwu ‘an zunub al-khalqi (pemaaf terhadap kesalahan semua makhluk).

f. Hubbubal-khalqi wa al-mail li ikhrajihim min dzulumati thabai’ihim wa anfusihim ila anwar arwahihim (menyayangi makhluk dengan tujuan untuk mengeluarkan mereka dari pengaruh tabi’ah dan nafsu mereka kepada cahaya ruhani yang suci).

Keburukan:

a. Hasad.

b. Takabbur.

c. Khianat.

d. Licik.

e. Munafiq (busuk hati)

6. Jiwa Kamilah

Kebaikan:

a. Ilmu al-yaqin.

b. ‘Ain al-yaqin.

c. Haq al-yaqin.

Keburukan:

Sifat al-rububiyah (sifat ketuhanan) yang tidak semestinya dipergunakan manusia, yaitu: takabbur, ujub, riya’, sum’ah, dan sebagainya.

7. Jiwa Radhiyah

Kebaikan:

a. Al-karam (senang bersedeqah).

b. Al-zuhd (bertapa dari materi).

c. Al-ikhlas (memurnikan niat kepada Allah).

d. Al-wara’ (berhati-hati dalam beramal).

e. Al-riyadhah (berlatih membersihkan jiwa).

f. Al-wafa’ (selalu memegang janji, khususnya janji kepada Allah).

Keburukan:

Tidak ditemukan sifat tercela pada tingkatan jiwa radhiyah.


[1] Kharisudin Aqib (mursyid ke-40 tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah), al-Hikmah: Memahami Teosofi Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), hlm. 143-156. Lihat pula Kharisudin Aqib, Inabah: Jalan Kembali dari Narkoba, Stress, dan Kehampaan Jiwa, cet. I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), hlm. 104-112. Bandingkan dengan Muhammad Amin al-Kurdiy, Tanwir al-Qulub fi Mu‘amalat ‘Ulum al-Ghuyub, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995M/1415H), hlm. 408-410.

No comments

Post a Comment

Wajib Kunjung

Google+

Pengunjung

Twitter