KARAKTER JIWA MANUSIA

5303_4531674147971_5617816785706606019_n
Menurut kelompok tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, jiwa manusia terbagi ke dalam tujuh lapisan (tingkatan), yang memiliki karakternya masing-masing. Karakter-karakter tersebut digambarkan sebagai berikut:[1]
1. Jiwa Amarah
Kebaikan:
Tidak ada sifat baik yang ditemukan pada jiwa amarah.
Keburukan:
a. Al-Bukhl (kikir).
b. Al-Hirs (Materialistik).
c. Al-Hasad (dengki dan iri hati).
d. Al-Jahl (bodoh/susah menerima kebenaran).
e. Al-Syahwat (hidunistik).
f. Al-Kibr (merasa diri besar/sombong).
g. Al-Ghadab (suka marah).
2. Jiwa Lawwamah
Kebaikan:
a. Iman (keyakinan akan kebenaran syari’at).
b. Islam (penyerahan diri kepada ketentuan syari’at).
c. Tauhid.
d. Ma’rifat.
Keburukan:
a. Al-Laum (suka mencela).
b. Al-Hawa (senang menuruti hawa nafsu).
c. Al-Makr (menipu).
d. Al-Ujub (membanggakan diri).
e. Al-Ghibat (mengunjing).
f. Al-Riya’ (pamer atas amal dan prestasi).
g. Al-Dzulm (menganiaya/tidak adil).
h. Al-Kidzb (berbohong).
i. Al-Ghaflat (lupa dari mengingat Allah).
3. Jiwa Mulhimah
Kebaikan:
a. Tawaddu’ (merendahkan diri).
b. Qana’at (menerima semua pemberian Tuhan).
c. Al-Sakhawat (dermawan).
d. Al-Hilm (lapang dada).
e. Al-Taubat (bertaubat).
f. Al-Shabr (sabar/tahan uji).
g. Al-Tahammul (tahan menjalani penderitaan).
Keburukan:
a. Hidonisme (cenderung mengikuti hawa nafsu untuk bersenang-senang semata).
b. Cenderung mengikuti nafsu seks.
4. Jiwa Muthma’innah
Kebaikan:
a. Al-jud (tidak kikir terhadap harta).
b. Al-Tawakkal (berserah diri kepada Allah).
c. Al-Ibadat (ikhlas beribadah kepada Allah).
d. Al-Syukr (bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah).
e. Al-Ridha (rela terhadap hokum dan ketentuan Allah).
f. Al-Khaswat (takut mengerjakan maksiat kepada Allah).
Keburukan:
a. Rakus
b. Ambisius (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan).
c. Suka bertengkar.
d. Bermusuhan.
5. Jiwa Mardhiyah
Kebaikan:
a. Husnal-khuluq (baik budi pekerti lahir-batin).
b. Tark maa siwa Allah (meninggalkan segala sesuatu yang selain Allah).
c. Al-luthf (belas kasih terhadap semua makhluk).
d. Haml al-khalq ala al-silah (mengajak kepada kebaikan/amar ma’ruf).
e. Al-‘afwu ‘an zunub al-khalqi (pemaaf terhadap kesalahan semua makhluk).
f. Hubbubal-khalqi wa al-mail li ikhrajihim min dzulumati thabai’ihim wa anfusihim ila anwar arwahihim (menyayangi makhluk dengan tujuan untuk mengeluarkan mereka dari pengaruh tabi’ah dan nafsu mereka kepada cahaya ruhani yang suci).
Keburukan:
a. Hasad.
b. Takabbur.
c. Khianat.
d. Licik.
e. Munafiq (busuk hati)
6. Jiwa Kamilah
Kebaikan:
a. Ilmu al-yaqin.
b. ‘Ain al-yaqin.
c. Haq al-yaqin.
Keburukan:
Sifat al-rububiyah (sifat ketuhanan) yang tidak semestinya dipergunakan manusia, yaitu: takabbur, ujub, riya’, sum’ah, dan sebagainya.
7. Jiwa Radhiyah
Kebaikan:
a. Al-karam (senang bersedeqah).
b. Al-zuhd (bertapa dari materi).
c. Al-ikhlas (memurnikan niat kepada Allah).
d. Al-wara’ (berhati-hati dalam beramal).
e. Al-riyadhah (berlatih membersihkan jiwa).
f. Al-wafa’ (selalu memegang janji, khususnya janji kepada Allah).
Keburukan:
Tidak ditemukan sifat tercela pada tingkatan jiwa radhiyah.

[1] Kharisudin Aqib (mursyid ke-40 tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah), al-Hikmah: Memahami Teosofi Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), hlm. 143-156. Lihat pula Kharisudin Aqib, Inabah: Jalan Kembali dari Narkoba, Stress, dan Kehampaan Jiwa, cet. I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), hlm. 104-112. Bandingkan dengan Muhammad Amin al-Kurdiy, Tanwir al-Qulub fi Mu‘amalat ‘Ulum al-Ghuyub, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995M/1415H), hlm. 408-410.No comments:

Post a Comment