TUGAS SEORANG WANITA


Tugas seorang wanita ibarat jari tangan yang lima, yaitu jempol, panuduh, panunggul, manis, dan jejenthik. Kelima watak wanita itu sering dinamakan panca susila. Panca (lima) dan Susila (tindakan yang baik). Panca susila adalah lima tindakan yang bagus.
Jempol sebagai lambang dari Tuhan lambang kebaikan, mempunyai makna agar hati wanita selalu jempol, dan baik dalam menghadapi kehendak dan keinginan suami.
Panuduh mempunyai petunjuk (panuduh) suami. Segala apa yang ditunjukkan oleh suami hendaklah dilaksanakan.
Panunggul mengisyarat-kan bahwa jika suami memberikan sesuatu agar di-unggulkan dan dihargai meskipun pemberian itu hanya sedikit. Istri wajib menghargai hak milik suami.
Sementara itu, manis mempunyai arti agar istri harus selalu bersifat manis dalam bertutur kata tatkala menghadapi kemauan suami, sebaiknya istri dilarang meng-gerutu, berkata dengan marah dan tidak menyenangkan hati.
Adapun jejenthik mengandung makna agar istri melaksanakan dengan semua kemauan suami tidak terlalu cepat (ngoso) yang tidak didasari sikap kerelaan.

 *Dikutip dari buku Asmaraga: Seni dalam Bercinta, karya Amin Khakam el-Chudrie*

No comments:

Post a Comment